od Nr 11/2015 do Nr 20/2015

Nr 13/2015 22.04.2015 r. Wybór Biegłego Rewidenta.

Zarząd Lena Lighting SA informuje, że dnia 21 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.  Wybranym podmiotem jest spółka 4Audyt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 18/4, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 3363. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Nr 12/2015 22.04.2015 r. Informacja na temat Członków Rady Nadzorczej powołanych przez ZWZA w dniu 21 kwietnia 2015.

Na podstawie § 28 w zw. z §  5 ust. 1 pkt. 22) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o Członkach Rady Nadzorczej powołanym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2015r.

 

ANDRZEJ TOMASZEWSKI – PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Lat 58, wykształcenie wyższe (magister pedagogiki), ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ukończył Studium Podyplomowe Zarządzania Finansami Osobistymi na SGH w Warszawie oraz Kurs Syndyków, Nadzorców Sądowych i Zarządców SSP w Krakowie.

Andrzej Tomaszewski kolejno pracował:

1) w latach 1975-1976 w Średzkim Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej jako instruktor,

2) w roku 1980 w ZMPG Stomil Środa z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jako instruktor,

3) w latach 1980-1982 na Akademii Rolniczej w Poznaniu jako asystent,

4) w latach 1982-1984 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako asystent,

5) w latach 1984-1987 w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej jako dyrektor,

6) w latach 1987-1988 w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej jako pedagog środowiskowy,

7) w latach 1987-1989 w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu jako wizytator metodyk,

8) w latach 1989-1991 w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym KOiW Poznaniu jako doradca

metodyczny,

9) w roku 1991 w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej jako nauczyciel,

10) od roku 1991 prowadzi własną działalność gospodarczą – agencję pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego, z siedzibą w Słupi Wielkiej,

11) od 1995 roku doradca ubezpieczeniowo- inwestycyjny i trener wewnętrzny w Grupie Aviva - korporacji finansowo- ubezpieczeniowej.

12) od 2013 roku trener wewnętrzny w Grupie Aviva, korporacji finansowo- ubezpieczeniowej

Andrzej Tomaszewski zasiada także w Radzie Nadzorczej Decora S.A.

 

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Tomaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Tomaszewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Andrzej Tomaszewski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.
Pan Andrzej Tomaszewski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

 

ANDRZEJ PAWLAK - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Lat 63, wykształcenie średnie techniczne – technologia obróbki skrawaniem.

Andrzej Pawlak kolejno pracował:

1) w latach 1974-1977 w Zakładach Remontowo – Montażowych Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego w Poznaniu jako młodszy technolog,

2) w latach 1977-1984 w Spółdzielni Rzemieślniczej Ogólnobranżowej w Środzie Wielkopolskiej jako Członek Zarządu,

3) od roku 1984 prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „Wytwarzanie Wyrobów z Tworzyw Sztucznych”.

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Pawlak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Pawlak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Andrzej Pawlak nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.
Pan Andrzej Pawlak nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

 

ARTUR HIBNER – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Lat 42, wykształcenie wyższe (magister ekonomii), ukończył studia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing; specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw, ukończył także studia podyplomowe „Finanse i rachunkowość” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a nadto uczestniczył w licznych szkoleniach w dziedzinie rachunkowości i finansów oraz szkoleniach dotyczących zarządzania projektami i zasobami ludzkimi.

Artur Hibner kolejno pracował:

1) w latach 1996-1997 w AS Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu, jako specjalista ds. handlowych,

2) w latach 1997-2004 w Aquaform Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, kolejno jako główny księgowy, a następnie dyrektor finansowy-główny księgowy,

3) od roku 1997 w Decora Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej kolejno jako główny księgowy, a następnie dyrektor finansowy-główny księgowy, a od roku 2004 Członek Zarządu Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.

Według złożonego oświadczenia Pan Artur Hibner nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Artur Hibner nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Artur Hibner nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.
Pan Artur Hibner nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

 

WALDEMAR OSUCH - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Lat 45, wykształcenie wyższe (Politechnika Poznańska – Wydział Budowy Maszyn w zakresie Technologii). Ukończył studia podyplomowe w zakresie Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2001). Uczestniczył w licznych szkoleniach, m.in. w zakresie technik negocjacji, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska:

1) 12.1993 - 07.1994- Z.P.M. H. Cegielskiego w Poznaniu – Kierownik Sekcji w Dziale Produkcji

2) 08.1994 - 10.1994- Lena Metal Service w Środzie Wielkopolskiej - Szef Działu Sprzedaży

3) 11.1994 - 12.2004    Decora Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej  - Dyrektor (pełnił również funkcję Prokurenta Spółki)

4) od 12.2004 Prezes Zarządu Decora S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Waldemar Osuch nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Waldemar Osuch nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Waldemar Osuch nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.
Pan Waldemar Osuch nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

 

ANGIELO LUCJAN LIMAŃSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Lat 48, wykształcenie wyższe (magister), ukończył studia na Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) im. Oskara Langego we Wrocławiu, kierunek Ekonomia w zakresie Zarządzania przedsiębiorstwem.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska:

1) 1990 - 2004 Thorn Lighting Group/ od 2002 Thorn Lighting Group - Zumtobel AG,

2) 1990 - 2001 Thorn Licht GmbH Arnsberg Niemcy, Produktionsmanager, Operation Manager Polen,

3) 2002 - 2004 Thorn Lighting Zpas Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Przygórzu: General Manager/Prokurent, w 2004: Likwidator Spółki (przeniesienie produkcji),

4) 2005 - obecnie Aquaform Sp.z o.o./ Aquaform S.A.,

5) 2005 - 2009 Aquaform Sp.z o.o. w Środzie Wlkp. kolejno jako: dyrektor ds. produkcji, dyrektor ds. produkcji i logistyki, dyrektor zarządzający, od 2006 roku do 31.03.2015 roku- Prezes Zarządu,

6) 2009 do 30.04.2015 Aquaform S.A. dyrektor zarządzający,

Według złożonego oświadczenia Pan Angielo Lucjan Limański nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Angielo Lucjan Limański nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Angielo Lucjan Limański nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.
Pan Angielo Lucjan Limański nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nr 11/2015 22.04.2015 r. Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 21 kwietnia 2015 r. uchwały o wypłacie dywidendy.

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A.  zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 21 kwietnia 2015 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty 7.462.515,00 zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych 00/100) stanowiącej część zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,30 zł (30/100 złotych) na jedną akcję.

 

Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 24.875.050 akcji.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 6 maja 2015 roku, natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień 19 maja 2015 roku. 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.