od Nr 1/2016 do Nr 10/2016

Nr 10/2016 25.04.2016 Korekta raportu 7/2016 Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 15 kwietnia 2016r.

Zarząd Spółki Lena Lighting SA przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport dotyczący treści podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 kwietnia 2016r. Korekta dotyczy uzupełnienia informacji pod każdą uchwałą ZWZA w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". 

Nr 09/2016 15.04.2016 Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 15 kwietnia 2016 r. uchwały o wypłacie dywidendy.

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 15 kwietnia 2016 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty 13.681.277,50 zł (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 50/100) stanowiącej zysk wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 (9.018.161,38 zł) i z zysków z lat poprzednich zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki (4.663.116,12zł). Do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,55 zł (55/100 złotych) na jedną akcję.

Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 24.875.050 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 20 kwietnia 2016 roku, natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień 06 maja 2016 roku. 

Nr 08/2016 15.04.2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LENA LIGHTING S.A. w dniu 15 kwietnia 2016 r.

Zarząd LENA LIGHTING SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 15 kwietnia 2016r.

Włodzimierz Lesiński :

- liczba akcji: 13.551.980

- liczba głosów: 13.551.980

- % głosów na ZWZA: 81,88%

- % ogólnej liczby głosów: 54,48%


Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

- liczba akcji: 2.860.000

- liczba głosów: 2.860.000

- % głosów na ZWZA: 17,28%

- % ogólnej liczby głosów: 11,50%

Nr 07/2016 15.04.2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 kwietnia 2016 roku.

Treść podjętych uchwał znajduje się w załączniku.

Nr 06/2016 18.03.2016 Ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą w 2015r.

Nr 05/2016 18.03.2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 15.04.2016 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 15 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 16:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał prezentujemy w załącznikach.

Nr 04/2016 02.03.2016 r. Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 r.

Nr 03/2016 02.03.2016 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,40 zł na jedną akcję (słownie: czterdzieści groszy).

Nr 02/2016 08.01.2016 r. Termin przekazywania raportów w 2016 roku.

Na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2016 roku w ten sposób, że:

I. RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:
za I kwartał 2016 roku – 13 maja 2016 r.
za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 r.

II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2016 roku zostanie opublikowany 31 sierpnia 2016r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2015 zostanie opublikowany 18 marca 2016 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2016 r. oraz za IV kwartał 2016 r.

Nr 01/2016 08.01.2016 r. Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2015 roku.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. podaje poniżej wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., przekazanych do publicznej wiadomości w 2015 roku. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki:

www.lenalighting.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/2015-rok/

Nr 01/2015 16.01.2015 r. Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku.
Nr 02/2015 16.01.2015 r. Termin przekazywania raportów w 2015 roku.Nr 03/2015 05.03.2015 r. Rekomendacja Zarządu Spółki w zakresie wypłaty dywidendy za rok 2014.
Nr 04/2015 24.03.2015 r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 kwietnia 2015 r.
Nr 05/2015 24.03.2015 r. Uchwala Rady Nadzorczej w zakresie oceny działalności Spółki w 2014 roku.
Nr 06/2015 26.03.2015 r. Korekta daty w projekcie uchwały nr 5 ZWZA zwołanego na dzień 21.04.2015 r.
Nr 07/2015 27.03.2015 r. Podpisanie aktu założycielskiego spółki zależnej Luxmat Investment Sp. z o.o.
Nr 08/2015 27.03.2015 r. Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Luxmat Sp. z o.o.
Nr 09/2015 22.04.2015 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2015 r.
Nr 10/2015 22.04.2015 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LENA LIGHTING S.A. w dniu 21 kwietnia 2015 r.
Nr 11/2015 22.04.2015 r. Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 21 kwietnia 2015 r. uchwały o wypłacie dywidendy.
Nr 12/2015 22.04.2015 r. Informacja na temat Członków Rady Nadzorczej powołanych przez ZWZA w dniu 21 kwietnia 2015.
Nr 13/2015 22.04.2015 r. Wybór Biegłego Rewidenta.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.