od Nr 11/2016 do Nr 20/2016

18/2016 25.10.2016 Informacja na temat zwiększenia liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że otrzymał  informację  poprzez przesłany dokument fax-em z datą 24.10.2016 r. od PKO BP BANKOWY PTE S.A. w zakresie zwiększenia udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki o następującej treści:
„Zgodnie z art 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku – Dz.U., poz 1639 z późn. Zm.), PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (zwane dalej odpowiednio „PKO OFE” i „PKO DFE”, a łącznie „Funduszami”), reprezentowane przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną (zwaną dalej „Towarzystwem”), informują, że w wyniku rozliczenia w dniu 21 października 2016r., transakcji nabycia przez PKO OFE 90 868 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji spółki „Lena Lighting S.A.”  z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Spółką”), udział PKO OFE w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył 5%.
Bezpośrednio przed dniem rozliczenia transakcji nabycia akcji, tj. na dzień 20 października 2016r., PKO OFE posiadał 1 233 077 (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji Spółki (co stanowiło 4,9571% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 1 233 077 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 4,9571% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) PKO DFE posiadał zaś 10 430 (słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji Spółki (co stanowiło 0,0419% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 10 430 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 0,0419% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).
Łącznie przed dniem rozliczenia transakcji nabycia akcji, tj. na dzień 20 października 2016r., Fundusze posiadały 1 243 507 (słownie jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset siedem) akcji Spółki (co stanowiło 4,9990% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 1 243 507 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 4,9990% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).
W wyniku wyżej opisanego nabycia akcji, PKO OFE, na dzień 21 października 2016r. posiadał 1 323 945 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji Spółki (co stanowiło 5,3224% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 1 323 945 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 5,3224% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).
Łącznie zaś, na dzień 21 października 2016r., Fundusze posiadały 1 334 375 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji Spółki (co stanowiło 5,3643% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 1 334 375 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 5,3643% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Ogólna liczba głosów oraz akcji w Spółce wynosi 24 875 050. ”
W załączeniu otrzymany tekst zawiadomienia.  

17/2016 01.07.2016 Informacja na temat szacowanego wzrostu kosztów w II kw. 2016r. mających wpływ na wynik Spółki.

Zarząd Spółki Lena Lighting SA informuje, że w związku z rozwojem produktów i implementacją nowej technologii Spółka poniosła wyższe koszty w stosunku do roku ubiegłego czego efektem jest spadek marży brutto na sprzedaży. Powodem przedmiotowej obniżki marży były koszty związane z badaniem i rozwojem produktów, w tym przede wszystkim testów nowych rozwiązań zastosowanych w oprawach, zwiększenia zatrudnienia w dziale B+R i koszty wdrożenia nowych opraw do produkcji. W związku ze zmianą struktury sprzedaży i wyższym udziałem oświetlenia LED Spółka poniosła także wyższe koszty związane z likwidacjami magazynowymi i odpisami z tytułu utraty wartości zapasów. Dodatkowo wzrosły koszty związane z obsługą gwarancyjną i naprawami opraw opartych o zaawansowane technologie LED i szybki postęp technologiczny w tej dziedzinie. Łączna szacowana wartość powyższych zdarzeń wyniosła w II kwartale 2016r: 2 mln złotych.
Z uwagi na wyższe zaawansowanie technologiczne produktów opartych na technologii LED część poniesionych kosztów jest rekompensowana wyższą sprzedażą i wyższą marżą na sprzedaży.
Zarząd Spółki informuje, że poniesione koszty nie zakłócają bieżącej działalności operacyjnej Spółki.

Nr 16/2016 10.06.2016 Zbycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.

Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 10 czerwca 2016r. sporządzonego w dniu 10 czerwca 2016r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 07 i 10 czerwca 2016r. dokonała sprzedaży łącznie 4 703 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:
-07.06.2016r 1.006 (jeden tysiąc sześć) sztuk akcji po kursie średnim 4,00 zł  za 1 akcję. W sumie za wartość: 4.024,00 złotych.
-10.06.2016r 3.697 (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) sztuk akcji po kursie średnim 4,00 zł  za 1 akcję. W sumie za wartość 14.788,00zł.
W sumie wartość sprzedanych akcji wynosiła: 18.812,00zł.
Transakcje zostały dokonane w czasie sesji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach 07 i 10 czerwca 2016r.
Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Nr 15/2016 30.05.2016 Zbycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.

Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 30 maja 2016r. sporządzonego w dniu 30 maja 2016r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 25 i 27 maja 2016r. dokonała sprzedaży łącznie 16 035 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:
- 25 maja 2016r. sprzedaż 6 305 (sześć tysięcy trzysta pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela w średniej cenie: 4,00 zł za 1 akcję;
- 27 maja 2016r sprzedaż 9 730 (dziewięć tysięcy siedemset
trzydzieści) sztuk akcji zwykłych na okaziciela w średniej cenie : 4,00 zł za 1 akcję.

W sumie wartość sprzedanych akcji na okaziciela wyniosła: 64 140,00 zł.
Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach 25 i 27 maja 2016r.
Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Nr 14/2016 27.05.2016 Zbycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.

Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 27 maja 2016r. sporządzonego w dniu 27 maja 2016r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniu 24 maja 2016r. dokonała sprzedaży łącznie 12 462 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:
-  24 maja 2016r. sprzedaż 12 462 (dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcje zwykłe na okaziciela w średniej cenie: 4,01 zł za 1 akcję.
W sumie wartość sprzedanych akcji na okaziciela wyniosła:   49 972,62 zł.
Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 24  maja 2016r.
Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Nr 13/2016 25.05.2016 Nabycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A.

Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 25 maja
2016r. sporządzonego w dniu 25 maja 2016r., zgodnie z art. 160 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji
Spółki Lena Lighting SA przez członka Rady Nadzorczej emitenta. Z
przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 25 maja 2016r.
dokonała zakupu łącznie 2 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki
Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących
wolumenach i cenach:
- 25 maja 2016r. zakup 2 000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela
w średniej cenie: 4,00 zł za 1 akcję;

W sumie wartość zakupionych akcji na okaziciela wyniosła: 8 000,00 zł.

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w
dniach 25 maja 2016r.
Członek Rady Nadzorczej zobowiązany do przekazania informacji nie
wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Nr 12/2016 24.05.2016 Zbycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 24 maja 2016r. sporządzonego w dniu 24 maja 2016r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Spółki Lena Lighting S.A. przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 20 i 23 maja 2016r. dokonała sprzedaży łącznie 33 516 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:
- 20 maja 2016r. sprzedaż 14 063 (czternaście tysięcy sześćdziesiąt
trzy) akcje zwykłe na okaziciela w średniej cenie: 4,17 zł za 1 akcję;
- 23 maja 2016r. sprzedaż 19 453 (dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy ) akcje zwykłe na okaziciela w średniej cenie 4,06 zł za 1 akcję.
W sumie wartość sprzedanych akcji na okaziciela wyniosła: 137 621,89 zł.

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach 20 i 23 maja 2016r. Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Nr 11/2016 05.05.2016 Wybór Biegłego Rewidenta

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że dnia 05 maja 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.  Wybranym podmiotem jest spółka BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 3355. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.