od Nr 1/2017 do Nr 10/2017

Nr 10/2017 Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 26 maja 2017r. uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 26 maja 2017 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty kwotę 7 462 515,00 zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,30 zł na jedną akcję), stanowiącej zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2016 (9 237 859,80 zł).

Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 24.875.050 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 13 czerwca 2017 roku.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień  29 czerwca 2017 roku.

Nr 09/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LENA LIGHTING S.A. w dniu 26 maja 2017 r.

Zarząd LENA LIGHTING SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 26 maja 2017r.

Włodzimierz Lesiński :

- liczba akcji: 14.658.278

- liczba głosów: 14.658.278

- % głosów na ZWZA: 99,9986%

- % ogólnej liczby głosów: 58,93%

Nr 08/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2017 roku

Treść podjętych uchwał przez ZWZA z dnia 26 maja 2017 roku znajduje się w załączniku.

Nr 07/2017 Wybór Biegłego Rewidenta

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 12 maja 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.  Wybranym podmiotem jest spółka BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 3355. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Nr 06/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 maja 2017 rok

Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 26 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał prezentujemy w załącznikach.

Dane finansowe za 2016 rok:

Nr 05/2017 07.04.2017 Ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą w 2016 roku

Nr 04/2017 10.03.2017 Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy za 2016 rok.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł na jedną akcję (słownie: trzydzieści groszy). Wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości wynika z planów inwestycyjnych Spółki, związanych z rozbudową istniejącej hali produkcyjno-magazynowej w kwocie około 5 mln złotych, planowanych czas zakończenia inwestycji to lipiec 2017r. Zdaniem Zarządu – wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości nie zakłóci planów inwestycyjnych oraz finansowania bieżącej działalności Spółki.

Nr 03/2017 06.02.2017 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przez Spółkę.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. podpisał akt notarialny sprzedaży nieruchomości w dniu 24.01.2017r., w tym też dniu został przekazany raport bieżący informujący o dokonanej sprzedaży. W uzupełnieniu do tego raportu Spółka informuję, że negocjacje dotyczące sprzedaży tej nieruchomości trwały do dnia 24 stycznia 2017r. w zakresie ustalenia końcowych warunków nabycia rzeczonej nieruchomości oraz sposobu rozliczenia płatności. Nabywcami nieruchomości o przeznaczeniu rolnym, położonej w Kijewie w gminie Środa Wlkp. o powierzchni 27.41 ha były osoby fizyczne niepowiązane ze spółką: Pan Tomasz Mizgier, Pan Wojciech Mizgier i Pani Małgorzata Mizgier. Nieruchomość gruntowa rolna była nabyta przez Spółkę w 2004r. W kolejnych latach dzierżawiona przez Spółkę za kwotę 43 tys. złotych rocznie (opisana w raportach Spółki w informacji dodatkowej w punkcie opisującym "Inwestycje w nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe"). Spółka próbowała wielokrotnie sprzedać powyższą nieruchomość  w latach wcześniejszych, jednakże nie udało się wcześniej wynegocjować z potencjalnym nabywcą warunków określonych przez Spółkę. Sprzedaż powyższej nieruchomości nie miała znaczącego wpływu na działalność obecną i przyszłą Spółki ze względu na niskie przychody osiągane z dzierżawy.  Zarząd Spółki uznał ww.nieruchomość za zbędną, gdyż nie planował wykorzystania tej nieruchomości na rozbudowę własnej działalności w związku z nabyciem w późniejszym okresie gruntów, gdzie obecnie położone są hale produkcyjno-magazynowe Spółki.

Nr 02/2017 24.01.2017 Sprzedaż nieruchomości gruntowej przez Spółkę Lena Lighting S.A.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 24.01.2017r. Spółka Lena Lighting S.A. dokonała sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kijewie w gminie Środa Wlkp. będącej jej własnością za kwotę 3 mln złotych osobie niepowiązanej ze Spółką. W związku z faktem, że  uzyskany zysk na sprzedaży nieruchomości gruntowej w kwocie 2,6 mln złotych w sposób znaczący wpłynie na oczekiwane wyniki za I kwartału 2017r. Zarząd uznał powyższą informację za cenotwórczą ze względu właśnie na ten parametr. Dla porównania zysk brutto  Spółki Lena Lighting S.A. za I kwartał 2016r. wyniósł 2,11 mln złotych.
Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Nr 01/2017 10.01.2017 r. Termin przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

Na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2017 roku w ten sposób, że:

I. RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:

za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 r.
za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 r.

II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2017 roku zostanie opublikowany 31 sierpnia 2017 r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2016 zostanie opublikowany 21 marca 2017 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2017 r. oraz za IV kwartał 2017 r.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.