od Nr 11/2017 do Nr 20/2017

Nr 15/2017 06.11.2017r. Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych Spółki za 3 kwartał 2017r

Zarząd Spółki w załączeniu prezentuje wybrane dane finansowe Spółki za 3 kwartał 2017r. Załączone informacje spełniają wg Zarządu przesłanki z art 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy. 

Nr 14/2017 06.10.2017 r. Powołanie Komitetu Audytu w Spółce

Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podczas posiedzenia w dniu 06.10.2017 r., odbywającego się w siedzibie Spółki, wyłoniła spośród swoich członków Komitet Audytu, uchwaliła regulamin Komitetu Audytu oraz nowy regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

W skład Komitetu Audytu wybrani zostali następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Komitetu Audytu - Pan Angielo Limański (niezależny członek Rady Nadzorczej), posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka;

2. Członek Komitetu Audytu - Pan Artur Hibner, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów;

3. Członek Komitetu Audytu - Pan Jakub Byliński (niezależny członek Rady Nadzorczej).

W załączeniu uchwalone regulaminy powołanego Komitetu Audytu i nowy regulamin Rady Nadzorczej Spółki Lena Lighting S.A. 

Nr 13/2017 25.09.2017 r. Mianowanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 25 września 2017 roku spółka otrzymała informację, że korzystając z uprawnienia przyznanego paragrafem 17 ust. 6 i ust. 8 Statutu akcjonariusz posiadający powyżej 2/5 ogólnej liczby akcji wskazał (mianował) do Rady Nadzorczej spółki Pana Jakuba Bylińskiego.
Z dniem otrzymania ww. informacji osoba ta stała się członkiem Rady Nadzorczej spółki.
Pan Jakub Byliński, lat 42 posiada wykształcenie wyższe (magister), ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo i Administracja.
Przebieg kariery zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska:
2002.11 -2007.03 ZK w Koziegłowach - Inspektor ds. organizacyjno – prawnych
2007.04 -2007.10 Kancelaria Adwokacka - Jakub Krych - Prawnik
2007.11 -2012.07 CZMiW Centrowet – Cezal Sp. z o.o. Poznań - Specjalista ds. windykacyjnych i prawnych
2012.08 -2014.03 Reichelt i Partnerzy Spółka Adwokacka - Asystent prawny
2014.04 -2015.05 ZZN Sp. z o.o. Poznań - Doradca ds. nieruchomości, administrator
2015.06 –obecnie Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu- Kierownik działu administracyjno - gospodarczego
Według złożonego oświadczenia Pan Jakub Byliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jakub Byliński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jakub Byliński nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.
Pan Jakub Byliński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nr 12/2017 25.09.2017 r. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 25 września 2017 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Tomaszewski otrzymał od Pana Andrzeja Pawlaka rezygnację z dalszego zasiadania w radzie Nadzorczej Spółki Lena Lighting S.A.

Pan Andrzej Pawlak podał jako powód swojej rezygnacji inne obowiązki zawodowe, które uniemożliwiają mu dalsze ich łączenie ze sprawowaniem funkcji w Radzie Nadzorczej spółki.

Nr 11/2017 Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję oraz informacja na temat Zarządu powołanego na kolejną kadencję

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A.  informuje, że w dniu 26 maja 2017 roku  Rada Nadzorcza  podjęła uchwały o następującej treści:

Uchwała 6/5/2017
„Rada Nadzorcza spółki „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. (zwanej dalej „Spółką”) wobec wygaśnięcia z dniem dzisiejszym mandatu dotychczasowego zarządu Spółki, niniejszym na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Włodzimierza Lesińskiego na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję.”

Uchwała 7/5/2017
„Rada Nadzorcza spółki „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. (zwanej dalej „Spółką”) wobec wygaśnięcia z dniem dzisiejszym mandatu dotychczasowego zarządu Spółki, niniejszym na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Cezarego Tomasza Filipińskiego na Członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję.”
Kadencja Zarządu wynosi 3 lata.
Informacje na temat powołanego Zarządu znajdują się w załączniku

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.