od Nr 1/2018 do Nr 10/2018

Nr 10/2018 01.08.2018 r. Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych Spółki za I półrocze 2018r.

Zarząd Spółki w załączeniu prezentuje szacowane wybrane dane finansowe Spółki za I półrocze 2018r. Załączone informacje spełniają wg Zarządu przesłanki z art 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

Nr 09/2018 19.06.2018 r. Powiadomienie o transakcji zbycia akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki- art. 19 MAR

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. informuje, że w dniu 19.06.2018 roku otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej funkcje zarządcze w Spółce - Pana Andrzeja Tomaszewskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zbyciu akcji Spółki w trybie art. 19 MAR.  Spółka w załączeniu przekazuje treść powiadomienia.

Nr 08/2018 18.05.2018 r. Wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 i 2019

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 18 maja 2018 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę- po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2018 i 2019.

Wybranym podmiotem jest spółka UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 3115. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Umowa z wybraną firmą audytorską ma zostać zawarta na okres dokonania ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Lena Lighting S.A. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. oraz od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego Lena Lighting S.A., za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. i od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

Nr 07/2018 18.05.2018 r. Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 18 maja 2018r. uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 18 maja 2018 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty 3.731.257,50zł (trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,15 zł na jedną akcję), stanowiącej zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2017 (10.782.533,72 zł).

Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 24.875.050 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 11 czerwca 2018 roku.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 czerwca 2018 roku.

Nr 06/2018 18.05.2018 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LENA LIGHTING S.A. w dniu 18 maja 2018 r.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. w dniu 18 maja 2018r.


Zarząd LENA LIGHTING SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 18 maja 2018r.

Włodzimierz Lesiński :

- liczba akcji: 14.658.278

- liczba głosów: 14.658.278

- % głosów na ZWZA: 83,36%

- % ogólnej liczby głosów: 58,93%

Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny:

- liczba akcji: 2.800.000

- liczba głosów: 2.800.000

- % głosów na ZWZA: 15,92%

- % ogólnej liczby głosów: 11,26%

Nr 05/2018 18.05.2018 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 maja 2018 roku

Treść podjętych uchwał przez ZWZA z dnia 18 maja 2018 roku znajduje się w załączniku.

Nr 4/2018 09.04.2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18.05.2018 roku

Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem  członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 18 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał prezentujemy w załącznikach.

Dane finansowe za 2017 rok:

Nr 3/2018 09.04.0218 Sprawozdanie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji w Spółce w 2017 r.

Spółka Lena Lighting S.A. przedstawia Sprawozdanie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji w spółce w 2017 roku

Nr 2/2018 14.03.2018 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł na jedną akcję (słownie: trzydzieści groszy). Wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości wynika z planów inwestycyjnych Spółki, polegających m.in. na rozbudowie parku maszynowego i inwestycjach w narzędzia do produkcji w 2018r. Zdaniem Zarządu –wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości nie zakłóci planów inwestycyjnych oraz finansowania bieżącej działalności Spółki.

Powyższa informacja spełnia wg Zarządu przesłanki z art 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

Nr 1/2018 10.01.2018 Termin przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

Na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2018 roku w ten sposób, że:

I. RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:

za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2018 r.

za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2018 r.

II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany 31 sierpnia 2018r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2017 zostanie opublikowany 21 marca 2018 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2018 r. oraz za IV kwartał 2018 r. 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.