Od Nr 11/2019 do Nr 20/2019

Nr 18/2019 07.08.2019 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zarząd Lena Lighting S.A. działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje, że publikacja śródrocznego raportu za I półrocze 2019r., którego data została wyznaczona raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. na dzień 23 sierpnia 2019 r., zostaje przesunięta na dzień 20 sierpnia 2019 r.

Daty publikacji pozostałych raportów okresowych w roku 2019 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nr 17/2019 27.06.2019 Zmiany w Komitecie Audytu Spółki

Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podczas posiedzenia w dniu 27.06.2019 r., odbywającego się w siedzibie Spółki, wyłoniła spośród swoich członków Pana Michała Deikslera do Komitet Audytu.

W wyniku zmian skład Komitetu Audytu jest następujący:

1. Przewodniczący Komitetu Audytu - Pan Jakub Byliński (niezależny członek Rady Nadzorczej),

2. Członek Komitetu Audytu - Pan Michał Deiksler (niezależny członek Rady Nadzorczej), posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów;

3. Członek Komitetu Audytu – Pani Agnieszka Wiśniewska (niezależny członek Rady Nadzorczej), posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Nr 16/2019 11.06.2019 Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Michał Deiksler) mianowanego w dniu 10.06.2019r.

Zarząd LENA LIGHTING S.A, na podstawie §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. niniejszym informuje, że w dniu 10 czerwca 2019 r. główny akcjonariusz Spółki Pan Włodzimierz Lesiński mając na względzie fakt, iż Rada Nadzorcza spółki powinna liczyć pięć osób, w celu uzupełnienia jej składu skorzystał z uprawnienia przyznanego w § 17 ustęp 6 i 8 statutu Spółki i wskazał (mianował) na Członka Rady Nadzorczej w miejsce Pana Artura Hibnera, (który złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji) Pana Michała Deikslera.

Z dniem wskazania tj. 10.06.2019r. osoba ta stała się członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys powołanego członka Rady Nadzorczej znajduje się w załączniku.

Według złożonego oświadczenia Pan Michał Deiksler nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Lena Lighting S.A. ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Michał Deiksler nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Pan Michał Deiksler oświadczył, że nie pełni funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

 

Pan Michał Deiksler oświadczył, że spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej w rozumieniu art. 129 ust. 3 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

Pan Michał Deiksler nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nr 15/2019 11.06.2019 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 10 czerwca 2019 roku  Pan Artur Hibner złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki  ze skutkiem na dzień 10 czerwca 2019r.

Pan Artur Hibner nie podał powodów swojej decyzji o rezygnacji.

Nr 14/2019 24.05.2019 Zmiany w Komitecie Audytu Spółki

Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podczas posiedzenia w dniu 24.05.2019 r., odbywającego się w siedzibie Spółki, wyłoniła spośród swoich członków Panią Agnieszkę Wiśniewską do Komitet Audytu. Pan Jakub Byliński został wybrany Przewodniczącym Komitetu Audytu.


W wyniku zmian w skład Komitetu Audytu jest następujący:

1. Przewodniczący Komitetu Audytu - Pan Jakub Byliński (niezależny członek Rady Nadzorczej),

2. Członek Komitetu Audytu - Pan Artur Hibner, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów;

3. Członek Komitetu Audytu – Pani Agnieszka Wiśniewska (niezależny członek Rady Nadzorczej), posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Nr 13/2019 24.05.2019 Powołanie przez Radę Nadzorczą nowego Członka Zarządu Spółki Lena Lighting S.A.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 6/5/2019 Rady Nadzorczej „Lena Lighting” S.A.

„Rada Nadzorcza spółki „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, powołuje Tomasza Wencławka na Członka Zarządu Spółki na kadencję wspólną z pozostałymi członkami zarządu.”

Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata.

Informacje na temat powołanego Członka Zarządu znajdują się w załączniku

Nr 12/2019 16.05.2019 Korekta raportu za I kwartał 2019r.

W dniu 15.05.2019r został opublikowany raport kwartalny. Niestety w wyniku błędu w załączonym pliku pdf zostały opublikowane tylko dwie ostatnie strony tego raportu i wybrane dane finansowe. Raport za I kwartał 2019 r  prezentującego wszystkie dane znajduje się w załączniku.

Nr 11/2019 09.05.2019 Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Agnieszka Wiśniewska) powołanego przez ZWZA w dniu 09 maja 2019 roku.

Zarząd LENA LIGHTING S.A, na podstawie §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. niniejszym informuje, że w dniu 09 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Wiśniewską i powierzeniu jej funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Z dniem podjęcia uchwały osoba ta stała się członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys powołanego członka Rady Nadzorczej znajduje się w załączniku.

Według złożonego oświadczenia Pani Agnieszka Wiśniewska, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Lena Lighting S.A. ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Agnieszka Wiśniewska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Pani Agnieszka Wiśniewska oświadczyła, że nie pełni funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Pani Agnieszka Wiśniewska oświadczyła, że spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej w rozumieniu art. 129 ust. 3o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

Pani Agnieszka Wiśniewska nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.