od Nr 1/2015 do Nr 10/2015

Nr 10/2015 22.04.2015 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LENA LIGHTING S.A. w dniu 21 kwietnia 2015 r.

Zarząd LENA LIGHTING SA  z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 21 kwietnia 2015r.

 

Włodzimierz Lesiński :

- liczba akcji: 14.724.994

- liczba głosów: 14.724.994

- % głosów na ZWZA: 83,91%

- % ogólnej liczby głosów: 59,20%

 

 

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

- liczba akcji: 2.800.000

- liczba głosów: 2.800.000

- % głosów na ZWZA: 15,96%

- % ogólnej liczby głosów: 11,26%

Nr 09/2015 22.04.2015 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2015 r.

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LENA LIGHTING S.A. w dniu 21 kwietnia 2015 r.

Nr 8/2015 27.03.2015 r. Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Luxmat Sp. z o.o.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 27 marca 2015 r. podpisał umowę, na mocy której dokonał sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej - Luxmat Sp. z o.o z siedzibą w Środzie Wlkp. Lena Lighting S.A. miała 100% udziałów w ww. podmiocie zależnym. Wartość zawartej umowy nie przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

Nr 07/2015 27.03.2015 r. Podpisanie aktu założycielskiego spółki zależnej Luxmat Investment Sp. z o.o.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 27 marca  2015 r. podpisano akt założycielski podmiotu zależnego - Luxmat Investment Sp. z o.o z siedzibą w Środzie Wlkp.. Założona spółka zajmować się będzie dystrybucją produktów Lena Lighting S.A.

Lena Lighting S.A. ma 100% udziałów w ww. podmiocie zależnym.

Nr 06/2015 26.03.2015 r. Korekta daty w projekcie uchwały nr 5 ZWZA zwołanego na dzień 21.04.2015 r.

Zarząd Spółki dokonuje korekty w projekcie uchwały nr 5 ZWZ Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 r. Zmianie ulega data ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy). Podana była data 21 kwietnia 2015 roku, po korekcie będzie to 06 maja 2015 roku.  Pełna treść projektu uchwały nr 5  po korekcie brzmi:


Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2014, w kwocie 10 015 880,00 zł w następujący sposób:
a) kwotę 7 462 515,00 zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,30 zł na jedną akcję),

b) kwotę 2 553 365,00 zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i  zero groszy) na kapitał zapasowy.

Zgodnie z §24 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 06 maja 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 maja 2015 roku.

Nr 05/2015 24.03.2015 r. Uchwala Rady Nadzorczej w zakresie oceny działalności Spółki w 2014 roku.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji w Spółce w 2014r.

1.    Ocena sprawozdania (merytorycznego) Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, z zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 20 marca 2015r. opublikował sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań postanowiła w całości je przyjąć. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki.

2.    Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2014 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 20 marca 2015r. opublikował sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań postanowiła w całości je przyjąć. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki.

3.    Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty (do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 04 marca 2015r. przesłał na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2014r. We wniosku tym Zarząd Lena Lighting S.A. proponuje przeznaczyć część zysku na dywidendę w wysokości 0,30zł na 1 akcję w sumie: 7.462.515,00 zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysięcy pięćset piętnaście złotych 0,00 groszy), a pozostałą część za rok 2014 na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań, postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu.

4.     Sporządzenie corocznego pisemnego sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdań i wniosków z pkt. 2-4.

W związku z przyjęciem przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" uchwalonych na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

1. Rada Nadzorcza Lena Lighting SA oceniła sytuację Spółki  roku 2014.

Rada Nadzorcza w 2014r. wykonywała swoja pracę poprzez bezpośrednie spotkania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z Zarządem Spółki, w celu omówienia bieżącej działalności i podjęcia stosownych uchwał. Rada Nadzorcza podjęła w 2014r.  jedenaście uchwał, w  trybie obiegowym rozsyłanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, polegającego na audycie wewnętrznym dokumentów finansowych, procesów zachodzących w Spółce oraz rozmów z kluczowymi pracownikami Spółki,  przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem.
Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014, dokonaną przez samą Radę, jak i niezależnego biegłego rewidenta.
Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2014 jako bardzo dobrą.


Rada Nadzorcza Spółki oceniła pozytywnie działalność Zarządu, w zakresie osiągniętych wyników finansowych i zrealizowanych zadań gospodarczych, w obecnych warunkach rynkowych.
Sytuacja finansowa spółki przedstawiona w sprawozdaniach finansowych przedstawia się następująco: rentowność netto w 2014r. wyniosła 9,01% (rentowność netto w 2013r. wyniosła 9,11%). Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 10.016 tys. złotych, w stosunku do roku 2013 jest to wzrost o 844 tys. zł.(9,20% wzrostu). W 2014 roku Spółka zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 10,34%.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia fakt, że w roku 2014 Zarząd  koncentrował się wzroście przychodów ze sprzedaży w oparciu o innowacyjne technologicznie produkty wprowadzone do oferty zarówno w 2013 jak i 2014 roku. Osiągnięty wynik był możliwy dzięki dywersyfikacji rynków i koncentracji na sprzedaży produkcji własnej Spółki. W 2014 roku udział sprzedaży zagranicznej  w przychodach wyniósł 54,04%. Spółka powołała również 2014 roku podmiot zależny na terenie Niemiec-Lena Lighting GmbH. Utworzony podmiot ma przyczynić się do wzrostu sprzedaży Lena Lighting SA na terenie Niemiec w kanale inwestycyjnym poprzez zwiększenie współpracy z projektantami i inwestorami bezpośrednimi.

Rada Nadzorcza pozytywnie również ocenia fakt kontynuacji działalności spółki w kierunku zwiększenia dynamiki przychodów w nadchodzącym roku. Zarząd Spółki stawia sobie za cel na 2015r. dalsze zwiększenie działań marketingowych na rzecz uwypuklenia asortymentu Spółki i wzrostu jej przychodów.

Rada Nadzorcza  akceptuje przyjęte cele i ustalone priorytety rozwoju na przyszłe lata.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja finansowa Spółki jest w dalszym ciągu bezpieczna. Dzięki podejmowanym działaniom zmierzającym do zwiększania przychodów i dywersyfikacji rynków sprzedaży -bieżąca i przyszła działalność pozwala zrealizować długoterminowe cele Spółki.


2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

                                                                                               Przewodniczący Rady Nadzorczej

                                                                                                     Andrzej Tomaszewski
 

Nr 04/2015 24.03.2015 r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 kwietnia 2015 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 21 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 14:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał prezentujemy w załącznikach.

Nr 03/2015 05.03.2015 r. Rekomendacja Zarządu Spółki w zakresie wypłaty dywidendy za rok 2014.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 0,30 zł na jedną akcję (słownie: trzydzieści groszy).

Nr 02/2015 16.01.2015 r. Termin przekazywania raportów w 2015 roku.

Na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2015 roku w ten sposób, że:

 

I. RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:

  • za I kwartał 2015 roku – 15 maja 2015 r.
  • za III kwartał 2015 roku – 13 listopada 2015 r.

 

II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2015 roku zostanie opublikowany 31 sierpnia 2015 r.

 

III. RAPORT ROCZNY za rok 2014 zostanie opublikowany 20 marca 2015 r.

 

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2015 r. oraz za IV kwartał 2015 r.

Nr 01/2015 16.01.2015 r. Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. podaje poniżej wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki:

http://www.lenalighting.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/2014-rok/index.php?parent=64

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.