Od Nr 1/2019 do Nr 10/2019

Nr 10/2019 09.05.2019 Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Jacek Tomaszewski) powołanego przez ZWZA w dniu 09 maja 2019 roku.

Zarząd LENA LIGHTING S.A, na podstawie §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. niniejszym informuje, że w dniu 09 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Tomaszewskiego i powierzeniu mu funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Z dniem podjęcia uchwały osoba ta stała się członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys powołanego członka Rady Nadzorczej znajduje się w załączniku.

Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Tomaszewski, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Lena Lighting S.A. ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jacek Tomaszewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Pan Jacek Tomaszewski oświadczył, że nie pełni funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Pan Jacek Tomaszewski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nr 9/2019 09.05.2019 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej – Angielo LimańskiZarząd LENA LIGHTING S.A, na podstawie §5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

Zarząd LENA LIGHTING S.A, na podstawie §5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. niniejszym informuje, że w dniu 09 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Angielo Limańskiego.

Nr 8/2019 09.05.2019 Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Lena Lighting S.A. w dniu 09.maja 2019r. uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 09 maja 2019 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty: 7.462.515,00zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych 00/100 groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,30 zł na jedną akcję), stanowiącej 7.213.764,50zł (siedem milionów dwieście trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) z zysku netto Spółki za 2018 r. i 248.750,50 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy) z zysków Spółki osiągniętych w latach poprzednich.

Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 24.875.050 akcji.

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 24 maja 2019 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień  04 czerwca 2019 roku.

Nr 7/2019 09.05.2019 Wykaz Akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. w dniu 09 maja 2019r.

Zarząd LENA LIGHTING SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 09 maja 2019r.

Włodzimierz Lesiński :

- liczba akcji: 14.551.980

- liczba głosów: 14.551.980

- % głosów na ZWZA: 76,28%

- % ogólnej liczby głosów: 58,50%

Nationale -Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny:

 - liczba akcji: 2.860.000

- liczba głosów: 2.860.000

 - % głosów na ZWZA: 14,99%

- % ogólnej liczby głosów: 11,50%

 PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz:

 - liczba akcji: 1.519.963

 - liczba głosów: 1.519.963

- % głosów na ZWZA: 7,97%

- % ogólnej liczby głosów: 6,11%

Nr 6/2019 09.05.2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 09 maja 2019 roku

Treść podjętych uchwał przez ZWZA (protokół) z dnia 09 maja 2019 roku znajduje się w załączniku

Nr 5/2019 19.04.2019 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 19 kwietnia 2019 roku  Pan Waldemar Osuch złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki  ze skutkiem na dzień 08 maja 2019r.

Pan Waldemar Osuch nie podał powodów swojej decyzji o rezygnacji.

NR 4/2019 11.04.2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 09.05.2019 roku

Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem  członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 09 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

Treść ogłoszeń wraz z projektami prezentujemy w załącznikach.

Dane finansowe za 2018 rok:

Nr 3/2019 08.04.2019 Sprawozdanie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji w Spółce w 2018 r.

Spółka Lena Lighting S.A. przedstawia Sprawozdanie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji w spółce w 2018 roku

Nr 2/2019 22.03.2019 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł na jedną akcję (słownie: trzydzieści groszy). Wypłata dywidendy nie zakłóci działalności bieżącej spółki, a sytuacja finansowa Spółki pozwala na przeprowadzenie przez Zarząd programu inwestycyjnego zawartego w budżecie wewnętrznym.

Powyższa informacja spełnia wg Zarządu przesłanki z art. 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

Nr 1/2019 22.01.2019 Termin przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

Termin przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r, poz. 757), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku w ten sposób, że:

I. RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:

za I kwartał 2019 roku – 15 maja 2019 r.

za III kwartał 2019 roku – 14 listopada 2019 r.

II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2019 roku zostanie opublikowany 23 sierpnia 2019r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2018 zostanie opublikowany 29 marca 2019 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2019 r. oraz za IV kwartał 2019r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.