Od Nr 11/2020 do Nr 20/2020

Nr 20/2020 z dnia 01.06.2020 Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Wiktor Andraszak) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku

Zarząd LENA LIGHTING S.A, na podstawie §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. niniejszym informuje, że w dniu 01 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiktora Andraszaka i powierzeniu jemu funkcji Członka Rady Nadzorczej.


Z dniem podjęcia uchwały osoba ta stała się członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys powołanego członka Rady Nadzorczej znajduje się w załączniku.

Według złożonego oświadczenia Pan Wiktor Andraszak, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Lena Lighting S.A. ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Wiktor Andraszak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Pan Wiktor Andraszak oświadczył, że nie pełni funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Pan Wiktor Andraszak nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. 

Nr 19/2020 z dnia 01.06.2020 Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Michał Deiksler) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku

Zarząd LENA LIGHTING S.A, na podstawie §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. niniejszym informuje, że w dniu 01 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Michała Deiksler i powierzeniu mu funkcji Członka Rady Nadzorczej
Z dniem podjęcia uchwały osoba ta stała się członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys powołanego członka Rady Nadzorczej znajduje się w załączniku.

Według złożonego oświadczenia Pan Michał Deiksler, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Lena Lighting S.A. ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Michał Deiksler nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Pan Michał Deiksler oświadczył, że nie pełni funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Pan Michał Deiksler nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nr 18/2020 z dnia 01.06.2020 Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Jakub Byliński) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku.

Zarząd LENA LIGHTING S.A, na podstawie §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. niniejszym informuje, że w dniu 01 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Jakuba Bylińskiego i powierzeniu mu funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Z dniem podjęcia uchwały osoba ta stała się członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys powołanego członka Rady Nadzorczej znajduje się w załączniku.

Według złożonego oświadczenia Pan Jakub Byliński, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Lena Lighting S.A. ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jakub Byliński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Pan Jakub Byliński oświadczył, że nie pełni funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.


Pan Jakub Byliński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nr 17/2020 z dnia 01.06.2020 Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Jacek Tomaszewski) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku.

Zarząd LENA LIGHTING S.A, na podstawie §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. niniejszym informuje, że w dniu 01 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Jacka Tomaszewskiego i powierzeniu mu funkcji Członka Rady Nadzorczej.


Z dniem podjęcia uchwały osoba ta stała się członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys powołanego członka Rady Nadzorczej znajduje się w załączniku.

Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Tomaszewski, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Lena Lighting S.A. ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jacek Tomaszewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Pan Jacek Tomaszewski oświadczył, że nie pełni funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Pan Jacek Tomaszewski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nr 16/2020 z dnia 01.06.2020 Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Andrzej Tomaszewski) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku

Zarząd LENA LIGHTING S.A, na podstawie §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. niniejszym informuje, że w dniu 01 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Andrzeja Tomaszewskiego i powierzeniu mu funkcji Członka Rady Nadzorczej.


Z dniem podjęcia uchwały osoba ta stała się członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys powołanego członka Rady Nadzorczej znajduje się w załączniku.

 Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Tomaszewski, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Lena Lighting S.A. ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Tomaszewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Pan Andrzej Tomaszewski oświadczył, że nie pełni funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Pan Andrzej Tomaszewski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nr 15/2020 z dnia 01.06.2020 Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Lena Lighting S.A. w dniu 01 czerwca 2020r. uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 01 czerwca 2020 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty: 7.462.515,00zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych 00/100 groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,30 zł na jedną akcję), stanowiącej 5.970.012,00zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwanaście złotych) z zysku netto Spółki za 2019 r. i  1.492.503,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzy złote) z zysków Spółki osiągniętych w latach poprzednich.


 
Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 24.875.050 akcji.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 15 czerwca 2020 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień  29 czerwca 2020 roku

Nr 14/2020 z dnia 01.06.2020 Wykaz Akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. w dniu 01 czerwca 2020r

Zarząd LENA LIGHTING SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 01 czerwca 2020r.

Włodzimierz Lesiński :

- liczba akcji: 14.855.339

- liczba głosów: 14.855.339

- % głosów na ZWZA: 83,17%

- % ogólnej liczby głosów: 59,72%

Nationale -Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny:

 

- liczba akcji: 2.862.000

 

- liczba głosów: 2.862.000

 

- % głosów na ZWZA: 16,02%

- % ogólnej liczby głosów: 11,51%

Nr 13/2020 z dnia 01.06.2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 01 czerwca 2020 roku

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LENA LIGHTING S.A. w dniu 01 czerwca 2020 r

Nr 12/2020 z dnia 06.05.2020 Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych za I kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki w załączeniu prezentuje szacowane wybrane dane finansowe Spółki za I kwartał 2020 rok. Załączone informacje spełniają wg Zarządu przesłanki z art 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

Nr 11/2020 z dnia 28.04.2020 Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020 i 2021

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę - po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2020 i 2021.

Wybranym podmiotem jest spółka B-think Audit Sp. z o.o , z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Św. Michała 43, wpisana na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4063.
Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Umowa z wybraną firmą audytorską ma zostać zawarta na okres dokonania ustawowego badania sprawozdania finansowego Lena Lighting S.A. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. oraz od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Lena Lighting S.A., za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. i od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. Umowa będzie obejmowała swoim zakresem również ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rad nadzorczej przez biegłego rewidenta za wymienione powyżej lata..
W związku z przyjętą polityką wyboru biegłego rewidenta Rada Nadzorcza w swoim wyborze kierowała się następującymi przesłankami i zwróciła szczególną uwagę na:


1. Konieczność zachowania bezstronności i niezależności firmy audytorskiej i biegłego rewidenta;
2. Doświadczenie firmy audytorskiej w zakresie ustawowego badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
3. Cenę zaproponowaną przez podmiot uprawniony do badania oraz możliwości zapewnienia świadczenia wymaganego zakresu usług;
4. Zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta w taki sposób, aby maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie przekraczał pięciu lat, zaś kluczowy biegły rewident nie przeprowadzał badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż pięć lat (w takim przypadku kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w Spółce po upływie co najmniej trzech lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego);
5. Zawarcie pierwszej umowy o badanie sprawozdania finansowego na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy, z uwzględnieniem wynikających z przepisów prawa zasad rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta. 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.