Od Nr 1/2021 do Nr 10/2021

Nr 10/2021 z dnia 28.05.2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 maja 2021 roku

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LENA LIGHTING S.A. w dniu 28 maja 2021 r.

Nr 9/2021 z dnia 05.05.2021 Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych za 1 kwartał 2021r.

Zarząd Spółki w załączeniu prezentuje szacowane wybrane dane finansowe Spółki za I kwartał 2021 rok.

Załączone informacje spełniają wg Zarządu przesłanki z art 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.  

Nr 8/2021 z dnia 27.04.2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28.05.2021 roku.

Zarząd Lena Lighting  Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp. 

Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (warunki opisane są w punkcie V), które obejmują w szczególności: 

a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi wypowiadanie się w toku obrad Zgromadzenia przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,

b) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika,

c) transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

Treść ogłoszeń znajduje się w poniższych załącznikach. 

Nr 7/2021 z dnia 26.04.2021 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019-2020

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje do wiadomości otrzymane od Rady Nadzorczej sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020 wraz z raportem biegłego Rewidenta.

Nr 6/2021 z dnia 23.04.2021 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. przekazuje w załączniku sprawozdanie Rady Nadzorczej w zakresie działalności  w 2020 roku.

Nr 5/2021 z dnia 15.04.2021 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2020 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje, że publikacja rocznego raportu za  2020 rok, którego data została wyznaczona na dzień 30 kwietnia 2021 r. (raport bieżący nr 4/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.), zostaje przesunięta na dzień 20 kwietnia 2021 r.
Daty publikacji pozostałych raportów okresowych w roku 2021 nie ulegają zmianie. 
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Nr 4/2021 z dnia 12.04.2021 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2020 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje, że publikacja rocznego raportu za  2020 rok, którego data została wyznaczona raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. na dzień 15 kwietnia 2021 r., zostaje przesunięta na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Daty publikacji pozostałych raportów okresowych w roku 2021 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nr 3/2021 z dnia 25.03.2021 Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy za 2020 rok.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł na jedną akcję (słownie: trzydzieści groszy) za 2020 rok. 
Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. dokonał przeglądu i analizy działalności Spółki pod względem wpływu COVID-19 na jej funkcjonowanie i ze względu na dużą ilość zmiennych i niewiadomych trudno oszacować realny wpływ na sytuacje finansową i wyniki Spółki w najbliższym okresie. Na chwile obecną wypłata dywidendy nie zakłóci działalności finansowej Spółki, a sytuacja finansowa Spółki pozwala na przeprowadzenie przez Zarząd programu inwestycyjnego zawartego w budżecie wewnętrznym  oraz sfinansowanie bieżącej działalności spółki bez zakłóceń.  Zarząd monitoruje sytuacje i na bieżąco dostosowuje działania do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na sytuacje finansową Spółki i realizacje programu inwestycyjnego Zarząd przekaże w tym zakresie informacje do Rady Nadzorczej w celu zmiany rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
Powyższa informacja spełnia wg Zarządu przesłanki z art. 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

Nr 2/2021 z dnia 09.02.2021 Informacja poufna na temat szacunkowych wybranych danych finansowych za 2020 rok

Zarząd Spółki w załączeniu prezentuje szacowane wybrane dane finansowe Spółki za 2020 rok.

Załączone informacje spełniają wg Zarządu przesłanki z art 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

Nr 1/2021 z dnia 21.01.2021 Terminy przekazywania raportów bieżących w 2021 roku

Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r, poz. 757), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku w ten sposób, że:

I. RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:
za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 r.
za III kwartał 2021 roku – 12 listopada 2021 r.

II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2021 roku zostanie opublikowany 06 września 2021 r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2020 zostanie opublikowany 15 kwietnia 2021 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2021 r. oraz za IV kwartał 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.