od Nr 1/2011 do Nr 10/2011

Nr 10/2011 12.05.2011 r. Informacja na temat Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą w dniu 12 maja 2011r. na kolejną 3-letnia kadencję.

Informacja na temat Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą w dniu 12 maja 2011r. na kolejna 3-letnia kadencję.
Pan Włodzimierz Lesiński – Prezes Zarządu

Pan Włodzimierz Lesiński (lat 54) posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Pan Włodzimierz Lesiński pracował kolejno:
1) W roku 1980 w P.W. Mehatra z siedzibą w Środzie Wlkp.,
2) W 1982r w Wiepofama SA z siedzibą w Poznaniu,
3) W latach 1983-1984 w Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. jako kierownik działu technicznego,
4) W latach 1984-1987 w Remopap Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako samodzielny konstruktor,

5) W latach 1986-1989 w Exbud Skanska SA z siedzibą w Kielcach jako kierownik usługi,
6) Od roku 1996 w Dusar Industrie Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. jako członek zarządu
7) W latach 1997-2006 w Aquaform Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. jako członek zarządu,
8) W latach 2000-2004 w Lena Electric Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. jako członek zarządu,
9) W latach 2000-2004 w Lena Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. jako członek zarządu,
10) W latach 1994-2004 w Decora Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp., jako członek zarządu,
11) Od 2004 roku w Decora SA z siedzibą w Środzie Wlkp., jako członek rady nadzorczej , a od 2005 roku jako przewodniczący rady nadzorczej,
12) W latach 1990-2004 w Lena Lighting Sp. z o.o. (do 1997 roku Gobar Sp. z o.o.) z siedzibą w Środzie Wlkp. kolejno jako pełnomocnik ds. kontraktów zagranicznych oraz prezes zarządu,
13) W latach 2004-2008 roku w Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wlkp., jako przewodniczący rady nadzorczej,
14) W latach 2007-2009 w Luxmat Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (później przeniesiono siedzibę do Środy Wlkp.) jako członek rady nadzorczej

15) W 2009 roku w Luxmat Sp. z o.o. jako prezes zarządu,
16) Od roku 2008 w Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wlkp., jako prezes zarządu.

Według złożonego oświadczenia Pan Włodzimierz Lesiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Włodzimierz Lesiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Włodzimierz Lesiński nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji. Pan Włodzimierz Lesiński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz
art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Pan Cezary Tomasz Filipiński – Członek Zarządu
Pan Cezary Tomasz Filipiński (lat 43) posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Pan Cezary Tomasz Filipiński pracował kolejno:
1) W latach 1993-2000 w Lena Lighting Włodzimierz Lesiński Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wlkp. (uprzednio Lena Metal Service, Lena Lighting s.c.) kolejno jako specjalista ds. rozliczeń, magazynier oraz kierownik produkcji,
2) W latach 2000-2001 w Lena Sp. z o.o.  z siedzibą w Środzie Wlkp. oraz Lena Lighting Sp. z o.o.  z siedzibą w Środzie Wlkp. jako kierownik produkcji,
3) W latach 2001-2004 w Lena Lighting Włodzimierz Lesiński Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wlkp. jako planista produkcyjny,

4) W roku 2004 w Lena Lighting Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. jako dyrektor zarządzający,
5) W latach 2008-2009 w Luxmat Sp. z o.o z siedziba w Warszawie (później przeniesiono siedzibę do Środy Wlkp.) jako członek rady nadzorczej,
6) Od 2009 roku w Luxmat Sp z o.o. jako prezes zarządu,
7) Od roku 2004 w Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wlkp. jako członek zarządu.
Według złożonego oświadczenia Pan Cezary Tomasz Filipiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Cezary Tomasz Filipiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Cezary Tomasz Filipiński nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji. Pan Cezary Tomasz Filipiński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nr 9/2011 12.05.2011 r. Powołanie Zarządu Spółki na kolejna kadencję.

Zarząd Lena Lighting SA przekazuje informację na temat treści uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej w dniu 12 maja 2011  roku. 
Uchwała nr 1/5/2011 Rady Nadzorczej „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 12 maja 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. (zwanej dalej „Spółką”) wobec wygaśnięcia z dniem dzisiejszym mandatu dotychczasowego zarządu Spółki, niniejszym na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Zarząd Spółki w składzie: Włodzimierz Lesiński – Prezes zarządu, Cezary Tomasz Filipiński – Członek zarządu na wspólną 3-letnią kadencję.

Nr 8/2011 10.05.2011 r. Uzupełnienie raportów 6/2011 i 7/2011.

W uzupełnieniu do raportu wysłanego 08-04-2011 nr 6/2011 oraz raportu 7/2011 wysłanego 21-04-2011 w zakresie informacji na temat zawarcia aneksów do umów kredytowych Spółki, które uznane zostały za umowy znaczące w związku z przekroczeniem wartości 10% kapitałów własnych Spółki, informujemy iż: Hipoteki zabezpieczające spłatę kredytów ustanowione na rzecz Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie w wysokości 15.000.000PLN (hipoteka kaucyjna) - do umowy z dnia 12 lipca.2006r., 8.500.000PLN (hipoteka zwykła) oraz 4.250.000PLN (hipoteka kaucyjna) - do umowy kredytowej z dnia 15 kwietnia 2010r. dotyczą nieruchomości zabudowanej halą produkcyjno - magazynową, położonej w Środzie Wlkp. przy ulicy Kórnickiej 54-62 o powierzchni 5.52.82 ha dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp prowadzi księgę wieczystą o nr KW 6713. Nieruchomość ta jest własnością Spółki Lena Lighting SA. Wartość ewidencyjna nieruchomości (wartość początkowa)  w księgach rachunkowych Spólki wynosi: 16.890.277,49PLN (wartość księgowa netto na dzień 31.03.2011 wynosi: 15.687.901,44PLN) Raiffeisen Bank Polska SA nie ma żadnych powiązań z Emitentem ani z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta.

Nr 7/2011 22.04.2011 r. Uzupełnienie raportu 6/2011.

W uzupełnieniu do raportu wysłanego 08-04-2011 nr 6/2011 w zakresie informacji na temat zawarcia aneksów do umów kredytowych Spółki, które uznane zostały za umowy znaczące w związku z przekroczeniem wartości 10% kapitałów własnych Spółki, informujemy iż:
Hipoteki zabezpieczające spłatę kredytów ustanowione na rzecz Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie w wysokości 15.000.000PLN (hipoteka kaucyjna) - do umowy z dnia 12 lipca.2006r., 8.500.000PLN (hipoteka zwykła) oraz 4.250.000PLN (hipoteka kaucyjna) - do umowy kredytowej z dnia 15 kwietnia 2010r. dotyczą nieruchomości zabudowanej halą produkcyjno - magazynową, położonej w Środzie Wlkp. przy ulicy Kórnickiej 54-62 o powierzchni 5.52.82 ha dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp prowadzi księgę wieczystą o nr KW 6713. Nieruchomość ta jest własnością Spółki Lena Lighting SA.
 
Raiffeisen Bank Polska SA nie ma żadnych powiązań z Emitentem ani z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta.          

Nr 6/2011 08.04.2011 r. Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych.

Zarząd Lena Lighting SA informuje o otrzymaniu w dniu 07 kwietnia w 2011r. podpisanych aneksów do umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, które spełniają kryterium znaczącej umowy.

1. Aneks do umowy dnia 12 lipca 2006r. wraz z późniejszymi zmianami zawarty w dniu 14 marca 2011r. zmieniający wcześniej zawarta umowę w zakresie wysokości finansowania, terminu i ustanowionych zabezpieczeń. Przedmiotem zmiany umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Spółki na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwoty: 10.000.000,00 zł. Kredyt udzielony został do dnia 01 kwietnia 2011r. do dnia 03 października 2012r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Ponadto Bankowi Raiffeisen Bank Polska S.A. przysługuje prowizja przygotowawcza w wysokości 0,5% kwoty limitu. Powyższa umowa zabezpieczona jest hipoteką kaucyjną umowną w wysokości 15.000.000,00 PLN na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp.,  KW 6713 oraz cesja cichą na należnościach w wysokości: 4.000.000,00 złotych oraz cejsą z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości Powyższe zabezpieczenia stanowią również zabezpieczenie transakcji terminowych i transakcji zamiany zawieranych przez Spółkę.
2. Aneks do umowy kredytowej z dnia 15 kwietnia 2010r. zawarty w celu zmiany zabezpieczeń spłaty kredytu inwestycyjnego zawarty w dniu 21 marca 2011r. z bankiem Raiffeisen Bank Polska SA. Przedmiotem umowy jest refinansowanie wcześniej zawartych umów na kredyty inwestycyjne zaciągnięte na budowę hal magazynowo-produkcyjnych Spółki do kwoty 8.500.000,00 złotych. Waluty kredytu to: PLN, EUR, CHF, USD. Kredyt udzielony został do 31 grudnia 2012r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR lub w oparciu o LIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w CHF/USD powiększone o marżę Banku w skali roku. Powyższa umowa zabezpieczona jest hipoteką zwykłą łączną w kwocie 8.500.000,00 złotych oraz hipoteką kaucyjną do kwoty 4.250.000,00 zł na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp.,  KW 6713.

Nr 5/2011 08.04.2011 r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lena.

Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem  członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 12 maja 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 15:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp. Pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał prezentujemy w załącznikach:


Nr 4/2011 01.04.2011 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2010.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2010 w wysokości 0,10 zł na jedną akcję (słownie: dziesięć groszy).

Nr 3/2011 21.03.2011 r.Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w 2010r.

Nr 2/2011 10.01.2011 r. Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011 roku.

Na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2011 roku w ten sposób, że:

 I. SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:

za I kwartał 2011 roku – 13 maja 2011 r.
za III kwartał 2011 roku – 14 listopada 2011 r.

II. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2011 roku zostanie opublikowany 31 sierpnia 2011 r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2010 zostanie opublikowany 21 marca 2011 r.

IV. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za rok 2010 zostanie opublikowany 21 marca 2011 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2010r. oraz za II kwartał 2011r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 ww. Rozporządzenia, Zarząd Lena Lighting S.A. oświadcza, że w ww. raportach skonsolidowanych kwartalnych i skonsolidowanym półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Nr 1/2011 11.01.2011 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. podaje w załączeniu wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.